ALGEMENE VOORWAARDEN
DRIVING4U B.V.Artikel 1: Definities
1.1. Vervoerovereenkomst: de overkomst tot vervoer per bus/auto van een of meer personen en al dan niet hun bagage, met uitzondering van openbaar vervoerdienst.
1.2. Opdrachtgever: de wederpartij van DRIVING4U B.V. Monitorstraat 13 te Amsterdam bij een vervoerovereenkomst.
1.3. Reiziger: een door DRIVING4U B.V. per bus of auto te vervoeren persoon.


Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst
2.1 Elk aanbod tot het aangaan van een vervoerovereenkomst van DRIVING4U B.V. is vrijblijvend en kan derhalve door deze worden herroepen, zelfs nadat de opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard. Herroeping van een vrijblijvend aanbod dient binnen 8 kantooruren na ontvangst van de aanvaarding te geschieden.
2.2 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.


Artikele3: Prijzen
3.1. Tenzij anders is overeengekomen is het bedrag van de ritprijs exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
3.2. DRIVING4U B.V. is bevoegd de stijging van aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden kosten, bijvoorbeeld tengevolge van de stijging van brandstofkosten, van loonkosten, van de prijzen van consumpties of van verschuldigde heffingen, middels een verhoging van de overeengekomen ritprijs door te berekenen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan de verhoging afwijzen. Ten aanzien van een dergelijke afwijzing en de gevolgen daarvan geldt hetgeen hierna is bepaald onder 6.2. en 6.3..
3.3. De opdrachtgever is tot 20 dagen voor de aanvang van de reis bevoegd om de overeengekomen reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. De reiziger kan de verhoging afwijzen. Ten aanzien van een dergelijke afwijzing en de gevolgen daarvan geldt hetgeen hierna is bepaald onder 6.2. en 6.3.. Een dergelijke wijziging in de kosten zal ook kunnen leiden tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de opdrachtgever gevergd kan worden.
3.4. De opdrachtgever en/of de reiziger is gehouden de meerkosten te voldoen die hem in rekening worden gebracht indien:
a. op zijn verzoek of wegens een hem toe te rekenen omstandigheid meer kilometers zijn gereden en/of meer arbeidsuren zijn gemaakt dan zijn verdisconteerd in de ritprijs of reissom;
b. op zijn verzoek respectievelijk wegens een hem toe te rekenen omstandigheid op enigerlei wijze is afgeweken in de uitvoering van het vervoer of reis (bijvoorbeeld in de route, het tijdschema, de verzorging of de accommodaties) zoals deze in de overeenkomst was voorzien;
en
c. langer is, dan was overeengekomen.


Artikel 4: Betalingen/rechtshandhaving
4.1. DRIVING4U B.V. is gerechtigd om van de opdrachtgever betaling van een voorschot op de ritprijs of vooruitbetaling van de gehele ritprijs te verlangen. De opdrachtgever dient het voorschot of vooruitbetaling binnen de door DRIVING4U B.V. te bepalen termijn te betalen. Bij gebrek aan een dergelijke termijnaanduiding dient het voorschot of de vooruitbetaling tenminste 5 dagen voor vertrekdatum aan DRIVING4U B.V. te zijn betaald. Ingeval de opdrachtgever verzuimt het voorschot of de vooruitbetaling tijdig te betalen is DRIVING4U B.V. bevoegd de vervoersovereenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever gehouden aan de door DRIVING4U B.V. reeds gemaakte kosten en/of overige schade te vergoeden. Deze schadevergoeding zal tenminste 30% van de ritprijs bedragen.
4.2. De opdrachtgever is gehouden (het restant van) de ritprijs te voldoen binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
4.3. In geval van enige niet tijdige betaling is de opdrachtgever of reiziger, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallige bedrag een direct opeisbare boete verschuldigd van 1,5% per maand. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een gehele maand.
4.6. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor DRIVING4U B.V. en/of de opdrachtgever is verbonden zijn aan de handhaving van zijn rechten jegens de opdrachtgever respectievelijk de reiziger, komen voor rekening van de opdrachtgever en/of de reiziger. De buitenrechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00.

Artikel 5: Annulering
5.1 Indien de opdrachtgever de vervoerovereenkomst opzegt, is hij verplicht de dientengevolge door DRIVING4U B.V. geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen – met inbegrip van het geval dat DRIVING4U B.V. in zijn prospectus of andere publicatie een afwijkende annuleringsregeling heeft vermeld – is de opdrachtgever, naast vergoeding van eventueel in zijn opdracht door DRIVING4U B.V. reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan DRIVING4U B.V. verschuldigd:
a. indien de opzegging plaatsvindt tenminste 22 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 15% van de overeengekomen ritprijs met een minimum van € 35,-;
b. indien de opzegging plaatsvindt op de 21e dag of tussen 21 en 14 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 30% van de overeengekomen ritprijs;
c. indien opzegging plaatsvindt op de 2e dag voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 50% van de overeengekomen ritprijs:
d. indien opzegging plaatsvindt op de 2e dag voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 75% van de overeengekomen ritprijs;
e. indien opzegging plaatsvindt op de dag van vertrek of tijdens het vervoer: de volledige ritprijs.
5.2. Indien de reiziger de reisovereenkomst opzegt wegens een omstandigheid die voor zijn rekening komt – zoals ziekte of familieomstandigheden – is hij verplicht de dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen – met inbegrip van het geval dat de opdrachtgever in zijn prospectus of andere publicatie een afwijkende annuleringsregeling heeft vermeld – is de reiziger de navolgende schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd:
a. bij opzegging eerder dan 56 dagen voor de dag van vertrek: € 35,- per persoon;
b. bij opzegging vanaf de 56e dag tot 28 dagen voor de dag van vertrek: het bedrag van de aanbetaling tot een maximum van 25% van de reissom;
c. bij opzegging vanaf de 28e dag tot 14 dagen voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;
d. bij opzegging vanaf de 14e dag tot de dag van vertrek: 75% van de reissom;
e. bij opzegging op de dag van vertrek of tijdens de reis: de volledige reissom.
5.3 Indien een of meer reizigers die gezamenlijk met een of meer andere reizigers voor een verblijf bepaalde accommodatie hebben geboekt, hun vervoerovereenkomst opzeggen, geldt zodanige opzegging tevens als opzegging door die andere reiziger(s) van de met hem (hen) gesloten vervoerovereenkomst (en) en zijn ook deze reizigers tot schadevergoeding op de voet van 5.2 gehouden.
5.4 De opzeggingsbevoegdheid kan tijdens het vervoer of de reis niet worden uitgeoefend wanneer daardoor de reis van het voertuig zou worden vertraagd. Opzegging door de opdrachtgever of reiziger kan voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de reis slechts schriftelijk geschieden.


Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
6.1 DRIVING4U B.V. en/of de opdrachtgever is bevoegd de vervoerovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige reden. De opdrachtgever en/of reiziger kan de wijziging afwijzen. Indien DRIVING4U B.V. respectievelijk de opdrachtgever de vervoerovereenkomst op een niet-wezenlijk punt wijzigt, de opdrachtgever respectievelijk reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden, kan de opdrachtgever of reiziger de wijzing slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
6.2 De opdrachtgever of reiziger dient zijn eventuele afwijzing zo spoedig mogelijk aan DRIVING4U B.V. respectievelijk de reisorganisator mee te delen, bij gebreke waarvan de afwijzing geen effect sorteert.
6.3 In geval van afwijzing door de opdrachtgever of reiziger als bedoeld onder 6.2, kan DRIVING4U B.V. respectievelijk de opdrachtgever de vervoerovereenkomst opzeggen. DRIVING4U B.V. respectievelijk de opdrachtgever dient deze opzeggingsbevoegdheid zo spoedig mogelijk te oefenen. In geval van zodanige opzegging heeft de opdrachtgever respectievelijk reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de ritprijs respectievelijk reissom of, indien het vervoer reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.


read more...